Prvá časť:

Druhá časť:

15. december 2021 (streda) so začiatkom o 9.00 hod. prostredníctvom online konferencie

Návrh programu:

 1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
  Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. …/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie v meste Prešov.
  Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, PhD., vedúca odboru služieb pre občanov
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. …/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych daniach v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 17/2019 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 9/2020.
  Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. …/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov.
  Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ
 5. Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024.
  Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ
 1. Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024.
  Predkladá: Ing. Milena Kollarčíková, poverená riadením odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby MsÚ
 2. Návrh plánu údržby miestnych komunikácií na rok 2022.
  Predkladá: Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ
 3. Návrh na zmenu rozpočtu č. 9/Z/2021.
  Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ
 4. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
  Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta
 5. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 3. štvrťrok 2021.
  Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta
 6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 1. polrok 2022.
  Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta
 7. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
  Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

12.01.Návrh na schválenie MP – prenájom – OVS – Ul. Sibírska
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

12.02.Návrh na schválenie MP – zmena uznesenia č. 642/2021 – Ul. Zlatobanská a Ul. Pod Hrádkom
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

12.03.Návrh na schválenie Memoranda o spolupráci medzi Mestom Prešov a STM
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

 1. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
  Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

13.01.Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja pozemku – Ul. 17. novembra (11 m2)
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

13.02.Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Pavlovičovo námestie
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

13.03.Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ZO Šidlovec
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

13.04.Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer dlhodobého prenájmu – Borkút
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

13.05.Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer dlhodobého prenájmu – Ul. Prostějovská (1. FC TATRAN)
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

13.06.Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj pozemku – Ul. Pod Táborom
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

13.07.Návrh na schválenie MP ako PHOZ – dlhodobý prenájom – Ul. Bernolákova 17
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

 1. Návrh na schválenie investície obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s.
  Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ
 2. Návrh na schválenie Plánu opráv, údržby a investícií pre nebytové priestory a stavby na rok 2022 zverené spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o.
  Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ
 3. Systém energetického manažérstva mesta Prešov.
  Predkladá: Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ
 4. Prerokovanie petície (PET-9-2021) za rozhodnutie o financovaní a vykonanie súvislej opravy poškodeného povrchu komunikácie na ulici Zimný potok a za obnovenie opatrení na riadne odvedenie vôd z komunikácie a jej okolia.
  Predkladá: Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ
 5. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
  Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru riadenia projektov MsÚ
 6. Návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov.
  Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ
 7. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.
  Predkladá: Ing. Milena Kollarčíková, poverená riadením odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby MsÚ
 8. Poslanecký návrh Ing. Svetlany Pavlovičovej, MBA – Návrh na prijatie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka.
  Predkladá: Ing. Svetlana Pavlovičová, MBA, poslankyňa Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
 9. Rôzne.
 10. Interpelácie.
 11. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.
 12. Záver.
949 návštevníkov

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.