Prvá časť:

Druhá časť:

23. jún 2021 (streda) so začiatkom o 8.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. …/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. …/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov.
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

4. Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2020 a hodnotiaca správa.
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

5. Návrh na poskytnutie dotácií na mestom Prešov podporované oblasti v roku 2021.
Predkladá: Mgr. Richard Korpáš, vedúci Kancelárie primátora mesta

6. Návrh na zmenu rozpočtu č. 5/Z/2021.
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

7. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

7.01. Návrh na schválenie MP – nadobudnutie technického zhodnotenia NP – Ul. Hlavná
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

7.02. Návrh na schválenie MP – predaj – Ul. M. slovenskej
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

7.03. Návrh na schválenie MP – zriadenie vecného bremena – Ul. Pod Hrádkom
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

7.04. Návrh na schválenie MP- predaj – Ul. Janka Borodáča
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

8. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

8.01. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Tatranská
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

8.02. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Pod Táborom
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

8.03. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Budovateľská
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

8.04. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer dlhodobého nájmu NP – Ul. Ďumbierska (Ako doma, n.o.)
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

8.05. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – dlhodobý nájom Solivarská
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

8.06. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámena Ul. Obrancov mieru – Ul. Košická
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

8.07. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj pozemku – Ul. Tehelná
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

8.08. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – dlhodobý prenájom NP – Ul. Hlavná 72
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

9. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej organizácie PKO za rok 2020.
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ  

10. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2020.
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.01. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.02. Technické služby mesta Prešov a.s.
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.03. FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.04. SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.05. 1. FC TATRAN, a.s.
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.06. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

11. Návrh na zmenu uznesenia č. 1054/2018 − financovanie nákupu autobusov.
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

12. Návrh na schválenie zmeny stanov obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s.
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

13. Návrh na schválenie investície obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s.
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

14. Návrh na zrušenie uznesenia č. 386/2020 zo dňa 24.6.2020 a návrh na predaj/kúpu akcií 1. FC TATRAN, a.s.
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

15. Návrh na zrušenie Združenia LAPANČ − zmena uznesenia č. 505/2021 zo dňa 24.2.2021.
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

16. Návrh na schválenie kontokorentného účtu obchodnej spoločnosti Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s.r.o.
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

17. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta Prešov

18. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 1. štvrťrok 2021
Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, hlavný kontrolór mesta

19. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za 2. polrok 2020.
Predkladá: Ing. Ferdinand Exner, hlavný kontrolór mesta

20. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 2. polrok 2021.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

21. Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie úveru zo ŠFRB na výstavbu zariadenia pre seniorov v rámci stavby „Rekonštrukcia ZpS Harmónia Cemjata“.
Predkladá: Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby

22. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby

23. Informatívna správa k implementácii parkovacej politiky za obdobie január až apríl 2021.
Predkladá: Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

24. Správa o zimnej údržbe ciest a chodníkov mesta Prešov v období 2020/2021.
Predkladá: Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

25. Návrh na zmenu uznesenia č. 494/2021.
Predkladá: Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

26. Rôzne.

27. Interpelácie.

28. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

29. Záver.

805 návštevníkov

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.