dňa 12. október 2021 (utorok) o 18:00

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Informácia o zápise žiakov do 1.ročníka ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany pre školský rok 2021/2022

6. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany v školskom roku 2021/2022

7. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Šarišské Michaľany

8. Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy – bufet – športový areál

9. Majetkové prevody – Futbalový klub, Obecný športový stolnotenisový klub, Dobrovoľný hasičský zbor – nájom pozemkov a budovy tribúny v športovom areáli – za účelom vykonávania športových aktivít

10. Majetkové prevody – Packeta Slovakia s. r. o. – nájom časti plochy parkoviska – za účelom umiestnenia samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok

11. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie nákladov projektu vo výške 5 % predkladaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74, Prioritná os 7-REACT-EU, Špecifický cieľ 7.2: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, typ aktivity A.3) doplnková cyklistická a SMART infraštruktúra

12. Otázky poslancov podľa § 25 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

13. Diskusia

14. Závery z rokovania

15. Záver

769 návštevníkov

No responses yet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.